PHP only allow runing on some domains


Bạn đang chạy trên URL: https://demo.bienthuy.com:443/php/allow-domain/. Code này chỉ cho phép chạy trên bienthuy.com. Thông báo lỗi vì không phải domain cho phép